Skip to content

Motie Lachgas

De Signalen die ons bereikten over het gebruik van lachgas en de problemen die daardoor ontstaan zijn voor Lokaal Belang Doetinchem aanleiding geweest voor het stellen van vragen aan het college. 

De antwoorden hierop zijn ook aanleiding geweest voor uitvoerig overleg en het inwinnen van verdere informatie. Dit alles heeft geleid tot het indienen van een motie. 

Het feit dat lachgas wettelijk niet is verboden heeft ons beperkt in onze mogelijkheden. Het liefst zou LBD een totaal verbod zien.  Helaas is dit op het moment niet mogelijk, Wel hebben wij ervoor gekozen aan te sluiten bij de bepalingen in de APV waar het betreft alcohol en drugs, waarbij het gebruik op de openbare weg verboden.  Alcohol en drugs mogen niet op de openbare weg gebruikt en is verboden voor minderjarigen. Met name de informatie dat lachgas aan 12 tot 18 jarigen wordt verkocht heeft bij ons tot grote verontwaardiging geleid en was mede aanleiding tot het indienen van de motie. Dat moet worden gestopt!

Een oproep aan het Rijk om aan te dringen op ruimere mogelijkheden om verkoop en gebruik aan banden te leggen lijkt ons een van de mogelijkheden om op termijn alsnog tot een totaal verbod te komen.

Onze motie is aangenomen tijdens de raadsvergadering.
De motie kun je hier teruglezen

Fractieondersteuner Lokaal Belang Doetinchemchem | SVON | Veteraan | NS

Back To Top