Skip to content

Lokaal Belang Doetinchem vindt dat ondernemers  belangrijke economische  dragers zijn van Doetinchem.  Velen hebben het moeilijk gehad inde crisis.  Met zijn allen moeten we nu investeren zodat ook op termijn de economie van Doetinchem optimaal blijft functioneren en zijn deel bijdraagt aan de ontwikkeling van onze gemeente.

Bereikbaarheid:
Een goede bereikbaarheid is essentieel voor ondernemers.
Digitaal:  Vooral startende ondernemers hebben groot belang bij goede digitale verbindingen. Wij zullen blijven ijveren voor een zo groot mogelijke dichtheid van glasvezelverbindingen met een zo hoog mogelijke snelheid.
Fysiek:  Maar ook (vracht)auto en trein zijn belangrijke verbindingsmogelijkheden. De LBD zet zich in voor goede verbindingen in alle vier de windrichtingen. Oost en West via de A18. Zuid en Noord via de verbinding Zutphen-Doetinchem-Zeddam/Duitsland.

Een hogere treinfrequentie is een must voor Doetinchem. Goede verbindingen per spoor zijn noodzakelijk voor al die stagiaires en afstudeerders die naar de Achterhoek komen. En vooral die Achterhoekers die in Arnhem e.v. werken.

Omgevingswet:
Lokaal Belang wil er voor zorgen dat ondernemers in de keuzes rondom de omgevingswet nadrukkelijk worden meegnomen. Niet altijd kan aan alle wensen worden voldaan maar ook het belang van ondernemers en bedrijven telt nadrukkelijk mee in de visie.

Bedrijventerreinen:
Wij willen duidelijke keuzes maken samen met de ondernemers. Houden we alle terreinen in stand. Maken we keuzes welke bedrijf op welk terrein komt. Hoe bevorderen wij de aantrekkelijkheid van de terreinen samen met de ondernemers.

(digitale)Bereikbaarheid van de Gemeente.
De gemeente moet optimaal digitaal bereikbaar zijn voor alle ondernemers (uiteindelijk voor alle Doetinchemmers). Een ondernemers wil snel en efficiënt zijn zaakjes regelen met de gemeente. Dit betekent bijvoorbeeld een eigen pagina met alle relevante regelingen en formulieren.

Jongeren
Naast voor de hele Achterhoek zijn jongeren ook van enorm belang voor ondernemers. Als stagiair/afstudeerders en als potentiële werknemers. Lokaal Belang wil zich maximaal inzetten om de omstandigheden in Doetinchem zo optimaal mogelijk te maken zodat jongeren blijven of terugkomen voor stage en afstuderen. En hopelijk om te werken.

Maatschappelijk ondernemen.
Lokaal Belang wil dat naoberschap en gemeenschapszin floreert in buurten en dorpen. Samen met burgers kunnen ondernemers zich inzetten voor projecten in buurten en dorpen.
Net zoals de ondernemers wat van de politieke verwachten, verwachten wij dus wat van de ondernemers.

Gezondheidszorg
In de Achterhoek zitten veel hightech bedrijven. Maar ook de gezondheidszorg is steeds nadrukkelijker aanwezig en nodig. Lokaal Belang wil een samenwerking tussen deze hightechbedrijven, gezondheidszorgondernemers en de opleidingen om een goede en hoogwaardige gezondheidszorg te ontwikkelen en daarmee de Achterhoek te helpen maar ook een exportproduct te ontwikkelen.

Woningen
De woningvoorraad moet beter aan gaan sluiten op de wensen. Dit betekent nieuwbouw, verbouw en slopen. Uit het Achterhoeks Woning Onderzoek (AWO) blijkt dat alleen nieuwbouw niet voldoende is. Er moeten in Doetinchem meer nieuwbouwhuizen komen in de huursector en deels in de koopsector. Maar er moet voor worden gewaakt dat over 10/15 jaar een overschot is aan huizen en de prijzen drastisch dalen. Dus ook sloop en verbouw moet in de lift. Achterhoekse ondernemers zijn traditiegetrouw sterk vertegenwoordigd in de bouw.  Lokaal Belang gaat er dan ook van uit dat deze aanpak een boost wordt voor Achterhoekse bedrijven.

Buitengebied
Lokaal belang wil dat de Achterhoek niet alleen het groenste industriegebied van Nederland wordt maar ook het diervriendelijkste landbouwgebeid. Wij denken dat door combinatie van smart industry, Achterhoekse innovaties en boerenslimheid wij in de Achterhoek en hoge standaard in diervriendelijkheid en efficiënt boeren kunnen bereiken.

Dit biedt de Achterhoek een enorm potentieel aan exportproducten.

Bevorderen (kleinschalige) ondernemerschap
Vooral het bevorderen van kleinschalige bedrijvigheid, bijvoorbeeld IT- en/of innovatieve bedrijven die aansluiten op de regionale arbeidsmarkt en die zorgen voor werkgelegenheid is van belang. Wij zijn voorstander van versterking van het subsidiebeleid voor startende innovatieve ondernemingen, waarbij de inschakeling van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een rol speelt.

Iedereen moet mee kunnen doen
Wij willen herintreders en zij-instromers stimuleren. De gemeente dient actief in te zetten op bijscholing of omscholing. In overleg met bedrijven dient er een overzicht te komen van vacatures die kansrijk zijn voor zij instromers.

Doetinchem een van de trekkers van de Achterhoek
Door het aanvalsplan binnenstad moet Doetinchem trekker worden voor bezoekers. Doetinchem krijgt daardoor een betere uitstraling en zal aantrekkelijker worden om te wonen en te werken.

Stage en afstudeerplaatsen
De Achterhoek moet de stageplaatsaanbieder van Nederland worden. Een 60 tal bedrijven is bij elkaar gaan zitten en heeft hiervoor de eerste stappen gezet. Doetinchem moet dit initiatief ondersteunen door zelf voldoende hoogwaardige stageplaatsen aan te bieden maar ook in Achterhoekverband hiervoor te ijveren. Dit geldt nadrukkelijk ook voor afstudeerders.

Kunst en Cultuur
Volgens Salvador Dali: “ Kunst en kunstenaars moet je niet subsidiëren. Subsidie maakt lui en laat de creativiteit van de kunstenaar opdrogen.”

Lokaal Belang Doetinchem (LBD) vindt dat kunst en cultuur naast een persoonlijke groei ook een economisch effect hebben. Dat betekent dat we (laten) investeren in kunst en cultuur maar dat er wel altijd een businesscase er aan ten grondslag moet liggen. Wij hopen dat ondernemers in Doetinchem hun deel bijdragen Om Doetinchem ook op dit terrein aantrekkelijker te maken.

Stimuleren lokale economie als gemeente
Het stimuleren van de lokale economie en de lokale bedrijven is een belangrijk punt voor Lokaal Belang Doetinchem (LBD). Door slimme EMVI (zie aanbestedingen) voorwaarden kunnen lokale bedrijven zich onderscheiden. Het moet mogelijk worden voor lokale bedrijven om aanbestedingen van de gemeente te verkrijgen.

Gemeentelijk belasting in abonnementsvorm
Gemeentelijke belastingen bestaan uit veel delen. Niet alle burgers en ondernemers vallen altijd onder alle belastingdelen. Door nu gemeentelijke belastingen in delen als een abonnement aan te bieden kan meer maatwerk worden geleverd. En worden ondernemers en bewoners van Doetinchem niet onnodig aangeslagen. Dit scheelt ook weer bezwaarschriften.

Back To Top