Skip to content

Wijken, Dorps en Stadskernen

Lokaal Belang Doetinchem streeft naar leefbare wijken, dorps en stadskernen om dit te bereiken gaan we samen met de omliggende gemeentes in gesprek zodat er een bruikbare en toegankelijke ruimtelijke ordening, met duidelijke inrichtingsplannen, ontstaat.

Lokaal Belang Doetinchem  is een voorstander van samenwerking tussen gemeentes om één ‘Achterhoekse’ stem te laten horen in de provincie en bij de centrale overheid en eventueel de efficiency en slagvaardigheid te verbeteren waarbij we wel zelfstandig zijn en het belang van Doetinchem centraal staat.

Leegloop van voorzieningen en vergrijzing op het platteland gaan we tegen door het wonen in dorpen en wijken aantrekkelijker te maken. Bereikbaarheid en lokale beschikbaarheid van winkels voor dagelijkse boodschappen zijn hierbij van groot belang.

Ook de verhoging van de dekkingsgraad van glasvezel kan leegloop buitengebied tegengaan. Het bevordert thuiswerken bedrijvigheid en kan positief werken bij ontwikkelingen als E-health en E-learning

Er moet worden gestreefd naar een wijk die zelfvoorzienend en zelfredzaam is. Door bv Naoberfonds en Meedoenarrangementen  kan de samenhang in wijken enorm toenemen. Dit biedt ook de mogelijkheid om bv uitgifte van hulpmiddelen centraal in een wijk te organiseren door buurtbewoners zelf. 

Centraal multi-servicepunt in de Buurt

De gemeente naar haar bewoners moeten gaan. Om de leefbaarheid op peil te houden streven we er na om centraal multi-servicepunten in te richten in de dorpen en wijken.  Een wijkcentrum met o.a. een servicepunt van de gemeente,  ruimte voor de wijkagent, Buha, Buurtzorg en ruimte voor de wijk en Dorpsraad.

Lokaal Belang Doetinchem pleit voor een maximale aanwezigheid van de wijkagent in de wijken ipv op kantoor. Wat ons betreft zou elk multi-servicepunten een plek voor de wijkagent moeten krijgen waar hij de mensen te woord kan staan, zijn administratie kan doen en eventueel aangiften kan opnemen. Hierdoor is de wijkagent maximaal inzetbaar voor zijn werk in de wijk.

Wij willen dat raadsleden buurten, wijken of dorpen adopteren en daar als aanspreekpunt voor gaan dienen. De overheid is er voor de burger, en niet andersom. Dat betekent ook dat de gemeente het voor de burger mogelijk moet maken om mee te doen.

Dit betekent tevens inspraakrecht in alle openbare bijeenkomsten van de gemeente. Wij pleiten voor lokale medezeggenschap bij grote projecten, vooral als deze projecten regionaal zijn.

Logisch gevolg is ook dat dan de gemeenteraad meer naar de bewoners gaat en inforaden en beeldvormende raden bij toerbeurt in de wijken en dorpen worden gehouden.

Veiligheid in de buurt

Veiligheid is een gevoel dat positief beïnvloed wordt door een nette wijk zonder overlast van (zwerf-) vuil, hondenpoep en hangjeugd.

Om het veiligheidsgevoel te bevorderen is er goed wijkbeheer nodig (voldoende prullenbakken, nette beplanting en goede en werkende (straat-)verlichting).  Dit alles wordt geregeld vanuit goed wijkbeheer door BuHa, wijkwerk en wijkregisseurs.

Mensen worden aangesproken op hun gedrag (zowel positief als negatief) en indien nodig beboet door goede handhaving.

De wijk- of dorpsraad een speler in dit geheel zijn; een thema-avond  of een deur-aan-deur-actie.  Lokaal Belang Doetinchem vindt dat wijkagent en/of wijkregisseur deel uit moet maken van deze groepen en deze initiatieven ook moet stimuleren.  

Actieve buurt

In onze gemeente kennen we al veel actieve dorpen, woonkernen en buurten. Door deze te ondersteunen kunnen burgers van de buurt of dorp zelf het voortouw nemen.

Lokaal Belang Doetinchem is er  voorstander van dat meer aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen binnen de maatschappij en wordt ingespeeld op initiatieven en creativiteit die vanuit de samenleving ontstaan. Wij zijn van mening dat de politiek hierbij moet aansluiten door het geven van een mandaat; de uitvoering over te hevelen naar dorps- en wijkraden. Zij worden bijgestaan vanuit de gemeente in de vorm van wijkregisseurs, Buurtplein en niet onbelangrijk, op het gebied van juridische  en financiële zaken.

Mandaat, kan betekenen dat de dorps- en wijkraden verantwoordelijk worden voor het verzorgen van het groen in de wijk, de onderhoudstoestand van trottoirs en speelvelden of zelfs indeling en herbestrating van wegen. Veel is mogelijk, al moet er voor gewaakt worden om het over de schutting te gooien als bezuiniging. In de afgelopen periode is hier al op diverse terreinen mee begonnen waarmee al de eerste successen zijn behaald.

Dorpen en wijken kunnen bijvoorbeeld zelf speelveldjes/plaatsen aanleggen en onderhouden. Wel houdt de gemeente een vorm van toezicht omdat uiteindelijk zij verantwoordelijk blijft voor de veiligheid en beschikbaar gestelde budgetten. Uitgangspunt daarbij is wel dat de veiligheid van verkeer en bewoners niet in gevaar komt.

Door als gemeente actief mee te denken en te ondersteunen en niet achteraf goed of af te keuren krijgen buurtbewoners het gevoel dat ze serieus worden genomen en iets bijdragen aan hun eigen buurt..

BuurtWhatsApp

Buurtcoaches en wijkregisseurs bevorderen BuurtWhatsApp groepen als een van de mogelijkheden om de samenhang in de wijken te bevorderen. Ook kan hierdoor het naoberschap weer vorm krijgen.   Daar zouden natuurlijk wijkbeheer en/of buurtcoaches kunnen aansluiten om zo het geheel van wijkbeleving te krijgen.

Back To Top