Skip to content

Duurzaam Doetinchem

Behoud van de natuur in Doetinchem is zeer belangrijk. Wij dragen niet alleen zorg voor de huidige generaties, maar dragen ook voor de toekomstige generaties een grote verantwoordelijkheid. Met de in de Achterhoek aanwezige natuur en historische cultuur dient zorgvuldig te worden omgegaan. Niet alleen de leefbaarheid voor toekomstige generaties moet worden gewaarborgd, maar ook voor de economische toekomst is het behoud van natuur van groot belang.

Het Achterhoekse Energieloket

Wij zijn voor het oprichten van een Achterhoekse Energieloket. Deze moet zich gaan richten op de volgende onderwerpen.

  • Ondersteunen
  • Verduurzamen
  • Ontwikkelen

Het Achterhoekse Energieloket moet niet alleen naar onze gemeente kijken, maar zeer zeker ook Achterhoek breed, zodat we in de Achterhoek samen kunnen werken om de duurzaamste regio van Nederland te worden. De Achterhoek moet ruimte bieden voor nieuwe energieontwikkelingen die passen bij de Achterhoekse identiteit.

Alternatieven voor fossiele brandstoffen

Lokaal Belang Doetinchem is tegen het boren naar fossiele brandstoffen (waaronder schaliegas).  Van belang is dat op innovatieve wijze gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden om energie op te wekken die efficiënt, duurzaam en betaalbaar zijn.

Door projectmatige aanpak van wind- en zonne-energie kan de leefbaarheid in de toekomst veilig worden gesteld. Ook de toepassing van aardwarmte (warmtepompen) moet worden overwogen.

Voor een duurzaam milieubeleid is het handhaven van normen voor geluidsoverlast, gezonde lucht, veilig natuur- bodem- en waterbeheer essentieel. Het opwekken van energie door particulieren en bedrijven dient te worden gestimuleerd.

Windturbines

Lokaal Belang Doetinchem vindt dat windturbines industriële inrichtingen zijn en geen overlast mogen veroorzaken; dus horen windturbines niet thuis in de nabijheid van woonwijken en woningen. Bij het bepalen van het plaatsen van windturbines dient te worden gestreefd naar een maximaal draagvlak onder de bevolking. Lokaal Belang Doetinchem vindt megawindturbines geen oplossing voor de energietransitie en ziet echter meer in toepassen van kleine windmolens (maximaal 3 meter doorsnede).

Zonnepanelen

Met andere overheden moet worden gezocht naar plekken voor grootschalige ‘zonneweiden’. Hierbij moet zeker ook naar bedrijventerreinen in Doetinchem gekeken worden, het A18 Bedrijventerrein kan hierin meegenomen worden en hiervoor kunnen ook de zogenaamde “ijskastgronden” gebruikt worden. Bij de verkoop van deze gronden kunnen met een kleine investering van de ondernemer de panelen op het dak van het gebouw geplaatst worden.

Waterstof

Waterstof biedt heel veel mogelijkheden in de energietransitie. Het is inzetbaar als vervanger van aardgas in ons huishouden, als brandstof voor onze auto’s of om ons stroom op te wekken in de energiecentrales. Ook kunnen op deze wijze schone energie opslaan die we later kunnen gebruiken als er schaarste op het stroomnetwerk is. Waterstof kan daarnaast ook als CO2-vrije brandstof dienen voor de landbouw- en transportsector.

Gemeente als voorbeeld

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor zowel bewoners als voor bedrijven. Alle panden onder gemeentelijk beheer of in gemeentelijk eigendom worden daarom vóór 2030 verduurzaamd, waarvan de helft in 2026 gerealiseerd dient te zijn. Deze panden zijn netto energieleverend. Elk jaar wordt per pand het energiegebruik en energieproductie gepubliceerd. Het gemeentelijk bedrijfsvoertuigenpark is uiterlijk 2030 geheel CO2-emissievrij.

Waterscheiding

Samen met woningcorporaties, verhuurders van woningen en huiseigenaren werken we aan afkoppelen van HemelWaterAfvoer (HWA) van het riool. Door de HWA af te koppelen verdwijnt de regen in de grond en voorkomt daardoor verdroging van de (natuur-)gebieden.

Door het afkoppelen wordt het overlopen van het riool na een zware regenbui of langdurige regen voorkomen  en wordt zowel op straat als in de Oude IJssel de overlast en/of vervuiling tegen gegaan. Dit hemelwater kan opgevangen worden in groenstroken, sloten en vijvers in buurten en wijken waardoor zelfs nieuwe natuur ontstaat of gebieden kan vergroten zoals de Zumpe of de Akkermansbeek.

Duurzaamheidlening

Er bestaat al een fonds in om je woning duurzaam te maken, de duurzaamheidslening. Ook voor non-profit organisaties is een vorm van deze gemeentelijke stimuleringslening beschikbaar. Als het aan de Lokaal Belang Doetinchem ligt worden deze regelingen ruimhartiger toegepast zowel qua budget als ook de kosten van circulariteit.

Back To Top