Skip to content

Sociaal en Gezond Doetinchem

Lokaal Belang Doetinchem staat voor een samenleving waarin iedereen zo zelfstandig mogelijk kan leven. Hulp wordt inkomensafhankelijk zo betaalbaar mogelijk aangeboden. Zoveel mogelijk wordt huishoudelijke hulp geboden door bedrijven en personeel uit deze gemeente en directe omgeving. Mensen houden hun eigen hulpen. Personeel wordt betaald conform de cao-normen en bij aanbestedingen en periodiek tijdens de looptijd van de contracten houdt de gemeente toezicht hierop. Hulpmiddelen worden in bruikleen verstrekt  .

Lokaal Belang Doetinchem staat voor een  armoedebeleid waarbij de overheadkosten zo laag mogelijk worden gehouden en waar er zoveel mogelijk daadwerkelijk aan armoedebestrijding kunnen besteden.

Schuldproblematiek

Lokaal Belang Doetinchem wil de totale schuldhulpverlening bij de gemeente in eigen hand.

Zowel budgethulp; minnelijke schuldhulp en de bewind voering en beschermingsbewind willen wij bij de gemeente onderbrengen. Nu wordt heel veel geld uitgegeven aan de diverse commerciële bureaus die zich daarmee bezighouden.

Met name voor jongeren willen wij een beleid ontwikkelen waarbij zij niet op voorhand al door schulden in de situatie komen waarin zij geen zelfstandig leven te kunnen starten. Om die reden willen wij een fonds waaruit leningen verstrekt worden met een betaalbaar aflossingsplafond.

Hulp nodig ipv recht op

Lokaal Belang Doetinchem vindt het niet kunnen dat voorzieningen naar mensen gaat die er mogelijk wel recht op hebben maar wellicht niet nodig hebben. Voorzieningen uit WMO dienen op basis van noodzakelijkheid en niet op basis van “recht op hebben” te worden toegekend.

Uitgangspunt voor de gemeente is op een niet bureaucratische manier en tegen lage kosten, zo doelmatig als mogelijk te werk gaan waarbij wensen en ervaringen uit de praktijk het startpunt zijn. Wij zien kansen in het optimaal benutten van kennis en ervaring van uit de praktijk.  De ervaring uit de praktijk is belangrijker dan zelf voor te schrijven hoe het moet.

Iedereen moet kunnen meedoen

Ieder mens in Doetinchem moet de kans krijgen zich te ontspannen, te sporten en te ontwikkelen. Een gebrek aan geld mag geen reden zijn om niet mee te doen. Dát is de gedachte achter het meedoenarrangement.

Wij vinden dat in het meedoenarragement niet alleen de gemeente een rol heeft. Ook maatschappelijke partners kunnen een extra aanbod doen,  het Meedoen arrangement moet zoveel mogelijk onder de aandacht komen en blijven.

Een tablet zou vast onderdeel van het meedoen arrangement uit moeten maken. Op die manier kunnen ouderen via de digitale weg contact hebben met hun hulpverleners en familie en daarmee het sociaal isolement opheffen. En voor scholieren kunnen deze gebruiken om o.a. thuis onderwijs te volgen.

Toegankelijke zorg

Lokaal Belang Doetinchem zet zich in voor toegankelijke zorg, voorzieningen dichtbij huis, faciliteiten voor mantelzorgers. Wij willen binnen de kerntaken van de gemeente zoeken naar mogelijkheden om de deze groepen bij te staan.

Mantelzorg

Mantelzorgers voelen zich enorm betrokken bij de zorgbehoevende en verliezen daarom hun eigen gezondheid weleens uit het oog. Daarom moeten wij als gemeente zorgen voor goede ondersteuning van die mantelzorgers. Dat kan dus door hulp van professionals, door regelingen makkelijker toegankelijk te maken, de buurtcoach meer in te schakelen en op z’n tijd een schouderklopje.

Thuis kunnen blijven wonen

Zelfstandig wonen van ouderen, en diegenen die zorg nodig hebben, dient te worden bevorderd door goed werkende veiligheidssystemen.

Als er geen voorziening in het kader van de WMO mogelijk is dan komen ouderen die wonen in de gemeente Doetinchem in aanmerking voor de blijverslening. De lening is vergelijkbaar met de starterslening en is bedoeld voor ouderen die langer zelfstandig in eigen huis willen blijven wonen.

Met deze lening kunnen zij aanpassingen in het huis financieren zoals het weghalen van drempels, het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of het installeren van een traplift.

Ouderen willen steeds vaker oud worden in de woning en de buurt waar ze nu wonen. Dit stelt andere eisen aan de kwaliteit van de woning. Zij kunnen echter doorgaans niet meer terecht bij de bank of andere hypotheekverstrekkers om grotere verbouwingen te financieren. Met de blijverslening kan men wel over de financiële middelen beschikken, tegen gunstige rente en voorwaarden, om de woning levensloopbestendig te maken of aan te passen aan de zorgvraag. Hierdoor sluit de bestaande woningvoorraad beter aan te laten bij de ouder wordende bevolking.

De blijverslening is bedoeld om de bestaande woningen aan te passen en is niet beschikbaar voor nieuwbouwwoningen. Lokaal Belang Doetinchem betreft vind dat deze regeling ruimhartig toegepast moet worden, Het zou mogelijk moeten worden om bij de verkoop van het huis de lening af te betalen.

Sporten

Sporten is belangrijk voor jong en oud. Wij bepleiten extra inspanningen om nog meer jongeren en ouderen aan het sporten te krijgen. Sport ID  doet al veel goed werk. Maar zou veel meer bekendheid moeten krijgen.

Natuurlijk moet het bewegen voor ouderen ook aangemoedigd worden. Meer en goed bewegen is goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Vooral de combinatie met buiten moet worden gezocht. Te denken valt aan simpele oefen (fitness) apparaten die in verschillende parken en tuinen kunnen worden opgesteld, zoals aan de Ed. Schilderinkstraat.

Ook hier kan Sport ID een positieve rol spelen. Sport ID is al actief in de dorpen en wijken, maar dit zou, wat Lokaal Belang Doetinchem betreft, veel meer mogen.

Het accommodatiebeleid is erop gericht dat verenigingen zelf de accommodaties beheren. Maar dit betekent wel dat alle verenigingen op een complex moeten kunnen meedoen en dat de verenigingen ook middelen mogen vinden om dit te doen. Denk aan verhuur aan een kinderopvang op de momenten dat er niet gesport wordt.

Topsport

De vele topsporters en topclubs zijn een uithangbord voor Doetinchem en de vele sporten in onze gemeente. Zij vormen daarmee goede ambassadeurs voor topsport in onze gemeente.

Het is daarom belangrijk beleid, topsportbeleid te ontwikkelen om deze sporters en clubs maximaal te ondersteunen en om de jeugd achter het scherm weg te krijgen en te laten sporten.

Ons ultieme doel is een combinatie van alle verenigingen, bedrijven Sport ID die Doetinchem breed zo veel mogelijke sporten uitdragen en aanbieden. Iedere inwoner van de gemeente Doetinchem moet de mogelijkheid krijgen om te kunnen sporten. Hiervoor kunnen vanuit de sportverenigingen ambassadeurs langs scholen gaan voor clinics en worden er tijdens de buitenschoolse opvang sport aangeboden.

Hierin kan ook het Graafschap College een rol spelen samen met het Sport ID. Wij zijn voorstander van goede gymlessen voor de basisschoolleerlingen, net als verplichte zwemlessen.

Bij DZC’68, VIOD en VVG’25 is een BSO al gecombineerd met het sportprogramma, dit zal verder uitgerold moeten worden en (financieel)ondersteunt vanuit de gemeente.

 

Back To Top