Skip to content

Onze gemeente

Lokaal Belang Doetinchem streeft naar een gezonde gemeentefinanciën. Dit betekent naar ons idee dat er een evenwichtige begroting is en een reserve die groot genoeg is om tegenvallers op te vangen. Dit betekent wel dat de risico’s die de begroting bepalen goed in beeld moeten zijn.

Er mogen ook geen veel te hoge overschotten of reserves zijn. Dit betekent dat er veel aandacht aan ramingen moet worden besteed en al helemaal mogen er geen tekorten ontstaan waardoor voorzieningen verdwijnen.

Wij kiezen ervoor om bij bezuinigingen eerst de efficiency en verdiencapaciteit van de gemeente te vergroten teneinde belastingverzwaringen en het verhogen van de OZB te vermijden. De OZB willen wij alleen de inflatiecorrectie toepassen en niet gebruiken om gaten in de begroting te dichten.

Andere belangrijke uitgangspunten zijn:

  • (Financiële) voorzieningen treffen voor Doetinchemmers tot op 120% van het minimum.
  • Sluitende begroting. We moeten niet leven op de Pof
  • Kiezen voor op peil houden van dienstverlening in de wijken. Dit is met name van belang voor ouderen  en minder mobiele Doetinchemmers.

Lokaal inkopen

Aanbestedingen in Doetinchem moet zodanig worden aanbesteed dat Doetinchemse bedrijven mee kunnen doen. Kwaliteit mede verkrijgen door gebruik te maken van de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) waardoor Doetinchemse bedrijven kunnen aantonen meerwaarde te leveren

Gemeentelijk belasting in abonnementsvorm

Gemeentelijke belastingen bestaan uit veel delen. Niet alle burgers en ondernemers vallen altijd onder alle belasting delen. Door nu gemeentelijke belastingen in delen als een abonnement aan te bieden kan meer maatwerk worden geleverd. En worden ondernemers en bewoners van Doetinchem niet onnodig aangeslagen. Dit scheelt ook weer bezwaarschriften.

Een permanente uitdaging blijft het verminderen van het aantal regels en het voorkomen van onnodig toezicht. Omgekeerd vindt Lokaal Belang dat de raad weer een belangrijke vinger in de pap moet krijgen.

Niet op stoeptegel niveau maar veel zaken zijn nu aan het college gedelegeerd, bijvoorbeeld vergunningen fysieke leefomgeving (WABO). Lokaal Belang Doetinchem wil zich de komende periode sterk maken om een goede afweging in de delegaties te verkrijgen. Met de bedoeling dat het college haar werk goed kan uitvoeren maar ook de raad voldoende zeggenschap houdt.

Inhuur externen

De inhuur van externen moet tot een minimum worden beperkt. Alleen waar deze kennis te duur is om zelf in huis te hebben kan het nuttig zijn externen in te huren. Ook binnen projecten die een begin en einddatum hebben kan het nuttig zijn een flexibele schil in te huren. Beter is het werk uit te besteden als producten waardoor een betere scope- en budget management mogelijk is.

Vergunningen en plannen gemeente weer in het huis aan huisblad.

Om het werk van de gemeente transparant en helder te laten zijn en mensen niet te overvallen met voornemens zoals bestemmingsplannen vindt Lokaal Belang Doetinchem dat alle besluiten en vergunningen die verleend worden en invloed hebben op buren en/of omgeving weer op de gemeentepagina moeten worden vermeld.

Coffeeshop

Binnen de gemeente moet er een geschikte locatie worden gevonden, zodat zicht op activiteiten van de coffeeshop kan plaatsvinden. Op deze manier verdwijnt deze  werksoort  niet in de anonimiteit of zelfs criminaliteit. Naast een goed bereikbare locatie op een bedrijventerrein, zal er ook ruimte moeten zijn in het centrum van Doetinchem. Lokaal Belang Doetinchem vindt het hoog tijd voor een consistent beleid over dit onderwerp, waarbij ook aandacht voor de legale wietteelt moet worden meegenomen. Een taak voor de burgemeester ligt voor de hand.

 

Back To Top